• Home
  • Compliance-regelingen

Compliance-regelingen

Binnen BTL zijn er diverse regelingen geformuleerd om directie en medewerkers bewust te maken en blijven van integer handelen. Dat gebeurt door vast te leggen wat in het algemeen als wenselijk en als niet-wenselijk gedrag wordt beschouwd. Daarnaast wordt beschreven welke acties ondernomen kunnen/moeten worden indien (het vermoeden bestaat dat) bepaalde regels worden geschonden.

Beleid ten aanzien van gewenste omgangsvormen

In dit beleid staat wat BTL verwacht ten aanzien van de omgang met collega’s, klanten en overige mensen waarmee een medewerker tijdens zijn werk in aanraking komt (gewenst gedrag) en een uitgebreide toelichting over ongewenste omgangsvormen.

Bedrijfscode

Voor alle werknemers van de BTL Groep is de Bedrijfscode BTL Groep van toepassing. Deze code is bedoeld om eenieder bewuster te maken van integer handelen. Werknemers in kaderfuncties ondertekenen de code als extra blijk van erkenning. Tevens leggen zij na afloop van ieder jaar een verklaring af omtrent het naleven van de code.

Binnen BTL is een Compliance Officer aangesteld die het beleid bewaakt en waar werknemers zo nodig meldingen kunnen doen die altijd onderzocht worden.

Wilt u meer weten over onze bedrijfscode?

244 x 244 - Experts - Telefoon
Diana van Breugel

Compliance Officer, BTL Nederland
T: 0411 62 20 36

Klokkenluidersregeling BTL Groep

Deze regeling bevat richtlijnen t.a.v. het melden van een (vermoedelijke) misstand of onregelmatigheid, de behandeling van een mogelijke melding van een misstand of onregelmatigheid en de bescherming van de melder.
Denk daarbij aan situaties waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, zoals bijvoorbeeld schending van de wet of -regelgeving, (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen, aantasting van het milieu, het goed functioneren van BTL als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten, (dreigende) verspilling van overheidsgeld.

Integriteitsbeleid t.a.v. scheiding van belang tussen BTL Advies B.V. en BTL Realisatie B.V.

Als landelijk opererend bedrijf met alle disciplines op het gebied van groenvoor-zieningen, is BTL in staat om in alle facetten van groen te voorzien. Van advies, beleid en ontwerp tot aanleg en onderhoud. Door deze combinatie kunnen wij als geen ander onze klanten voorzien van een passend advies en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van werk.

Wij zijn ons echter zeer bewust van het feit dat in specifieke gevallen een strikte scheiding tussen de werkmaatschappijen BTL Advies B.V. en BTL Realisatie B.V. noodzakelijk is. Hiertoe hebben wij een heel strikt beleid omtrent de scheiding van belang tussen de werkmaatschappijen, dat volledig is ingevoegd in onze werkwijzen en procedures. Het bestaan en de werking van het beleid rondom integriteit wordt jaarlijks door onze externe accountant getoetst.

Wilt u meer weten over ons integriteitsbeleid?

244 x 244 - Experts - Telefoon
Diana van Breugel

Compliance Officer, BTL Nederland
T: 0411 62 20 36

Brochure Groener leven

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden die BTL u kan bieden? Download dan onze brochure Groener leven.

Download brochure
brochure