Disclaimer

Vind onze expert bij u in de buurt

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.btl.nl.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of niet actueel is. Gebruikers van deze website kunnen geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud ervan.

Te allen tijde kunnen wijzigingen aan de informatie van deze website worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. BTL wijst iedere aansprakelijkheid voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie daarop, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen, van de hand. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van links naar websites van derden. BTL aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door BTL niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Op alle teksten, beelden en logo’s van deze website berust het copyright bij BTL. Geen enkele informatie van deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BTL.
Door onze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Op onze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact met ons opnemen middels onderstaande contactgegevens. Wij vragen u om door u geconstateerde vermeende onjuistheden of onvolkomenheden op onze website onverwijld bij ons te melden.