BTL

Groener leven

BTL Advies
  • BTL Algemeen
  • BTL Advies
  • BTL Bomendienst
  • BTL Realisatie
 
 
In uw browser is Javascript uitgeschakeld. Voor een goed werkende website is het noodzakelijk dat u Javascript aanzet.

Van berm naar bladzijde

De vraag naar grondstoffen groeit. Tegelijk neemt ook de roep om reststromen te reduceren of anders te bestemmen toe. Rijkswaterstaat werkt samen met partners  aan innovaties, waarbij biomassa en het natuurlijk kapitaal beter worden benut. Als overheidsterreinbeheerder zijn zij een van de partijen die deelnemen aan de Biomassa Alliantie Oost Nederland. Dit samenwerkingsverband heeft de bedoeling om een transitie van afvalstof naar grondstof te bewerkstelligen. Onder meer door (vezels uit) vrijkomend bermmaaisel te gebruiken voor verpakkingskarton.

A17_Nieuws_van berm naar bladzijde _Columnimageset_695x261.jpg
 

‘Oogsten van karton’

Hiervoor is een aparte alliantie met beheerders, verwerkers en afnemers in de keten opgericht. BTL Advies heeft op basis van beheergegevens van Rijkswaterstaat, de faciliterende Business Unit Natuurlijk Kapitaal meer inzicht gegeven; onze adviseurs hebben criteria bepaald en aangegeven welke arealen geschikt zijn om te oogsten voor de kartonindustrie.

 

Innovaties

Voor Rijkswaterstaat staan veiligheid en doorstroming van het rijkswegennet bovenaan de prioriteitenlijst. Tegelijk staan zij bekend als grondlegger van allerlei beheerinnovaties, waaronder ecologisch bermbeheer. Hierdoor is er ruimte om flora en fauna in de berm te ontwikkelen. Ook is het voor Rijkswaterstaat een opgave, om in het kader van het netwerk Duurzame Leefomgeving ander Natuurlijk Kapitaal van haar areaal beter te benutten. Een opgave die juist vanwege de verschillende belangen met grote zorgvuldigheid en kennis van het areaal moet worden afgewogen.  

 

Onderzoek

In het product dat we hebben geleverd is de geschiktheid van het bermgras van verschillende vegetatietypen onderzocht. Verder zijn risicolocaties benoemd, waar rekening gehouden moet worden met beschermde natuurwaarden. Ook is beoordeeld welke beheermethoden geschikt zijn voor de oogsten van bermgras.
Uit het onderzoek blijkt dat er gebieden zijn, waar de bermen geschikt zijn voor deze toepassing. Tegelijk wil men vanzelfsprekend niet dat dit ten koste gaat van bestaande of potentiële natuurwaarden. Op basis van de aanbevelingen uit het onderzoek wil de Business Unit de mogelijkheden dan ook verder verkennen en toetsen aan de praktijk. 

 

Waardevol voor iedereen

Door de benadering vanuit Natuurlijk Kapitaal ontstaat de mogelijkheid om vanuit verschillende functies (ecosysteemdiensten) de bermen te onderhouden en te ontwikkelen. Op de ene plek wordt meer ingezet op een hogere grasopbrengst, terwijl op andere plaatsen hoge natuurwaarden worden beschermd en gerealiseerd. Er moet uiteindelijk een bewuste afweging zijn gemaakt welke ecosysteemdiensten op welke plaats het meeste oplevert. Daarbij denkt Rijkswaterstaat niet alleen aan baten voor de weggebruiker, maar juist ook aan baten voor een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier.  

 
A16_Wilco van Heerewaarden.jpg

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met

Wilco van Heerewaarden
Vestigingsmanager, BTL Advies, vestiging Oisterwijk

E: wilco.v.heerewaarden­@btl.nl
T: 013 529 95 55 | 06 23 51 93 37

 
 
A17_Saskia Wielenga.JPG

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met

Saskia Wielenga
Adviseur Natuur en Landschap, BTL Advies, vestiging Oisterwijk

E: saskia.wielenga­@btl.nl
T: 013 529 95 55 | 06 10 59 03 79